PRAVIDLA A PODMÍNKY ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

Všechna FIFe pravidla musí být akceptována a dodržena.

Rozhodnutí posuzovatelů jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

Vystavovatel odpovídá za své kočky po celou dobu konání výstavy. Vystavovatel vystavuje na vlastní riziko. Uplatňování nároku na odškodnění nebude akceptováno.

Výstavní klece budou řazeny podle příjmení vystavovatele a dne výstavy. Umístění kočky do jiné klece je zakázáno.
Vystavovatel může samozřejmě použít vlastní Sturdi klec, o této skutečnosti je třeba organizátory informovat předem. Pokud použijí dvojitou Sturdi pro jednu kočku, jsou povinni zaplatit dvojnásobné klecné.

Kočky musí zůstat v dekorovaných klecích až do ukončení výstavy.
Vystavovatelé nebo jimi pověřené osoby přinášejí kočky k posuzování sami, stewardi budou k dispozici.
V soutěži BIS jsou kočky prezentovány výhradně stevardy.
Domácí kočky starší 10 měsíců musí být kastrovány.

Předčasné opuštění výstavy je možné jen na základě povolení ředitelem výstavy.

ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY KOČEK

Všechny kočky musí mít EU pas / očkovací průkaz s vyznačenými platnými očkováními.

Všechny kočky musí být očkovány proti panleukopenii, kaliciviroze a herpesviru tak, aby v den konání výstavy byly v imunitě podle údajů konkrétní vakciny a veterinárního lékaře.
Toto očkování musí být provedeno nejméně 15 dní před konáním výstavy. Platnost očkování musí být vyznačena veterinárním lékařem, který očkování prováděl, v pasu nebo očkovacím průkazu kočky.

Očkování proti vzteklině se řídí platnými národními ustanoveními. Všechny kočky, které nežijí na území ČR, musí být naočkovány proti vzteklině.

Každá kočka musí být zdravá a prosta parazitů.

Majitelé bílých koček musí předložit veterinární potvrzení o vyšetření sluchu.

Před vstupem do výstavní haly musí mít kočky ostříhány špičky drápů.

Pokud zjistí veterinární lékař působící na výstavě během přejímky zvířat nebo později v průběhu výstavy u vystavované kočky příznaky jakéhokoliv onemocnění, tato kočka i všechna další zvířata daného majitele nebo majitele, žijícího s ním ve společné domácnosti, musí okamžitě opustit výstavní prostory.


Naši partneři


© 2017 Moravia Cat Club. All Rights Reserved.